Νέα

14 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ο.Χ. (Υ.Ε. προσωπικό καθαριότητας)

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Κάτοικος Άμφισσας Φωκίδας

ΠΛΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κάτοικος Δελφών Φωκίδας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου (1984)

Απολυτήριο Δημοτικού (1975)

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ    

1970

1963

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

6 μήνες

300 μονάδες

 

6 μήνες

300 μονάδες

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ- ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

    -

 

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (4)

200 μονάδες

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ  Ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

    -

  -

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

    -

  -

ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Γονέας (1 τέκνο)

50 μονάδες

 

  -

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

8 μήνες

64 μονάδες

30 μήνες

240 μονάδες

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

120 μήνες

840 μονάδες

 

  -

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

    -

  -

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ ΚΛΠ

    -

  

Αναπηρία συζύγου 67%

134 μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ

1254 μονάδες

874 μονάδες